>
>
>

ದೇಶದಲ್ಲಿಯ 543 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಂದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ

114 views
SSV TV
Published By SSV TV On Apr 2, 2019
Category :

News/Politics


Duration : 03:47

Description:
ದೇಶದಲ್ಲಿಯ 543 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಂದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಕಂಡಿದ ಏಕೈಕ್ಯ ಸಂಸದ: ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ.

Watch ದೇಶದಲ್ಲಿಯ 543 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಂದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ With HD Quality

TAGS:
543, 1

show [+]
 
Now your video play on all smartphones.

Copy the code and paste in your html document to  share video on your page.
To customize the size of the player as per your requirements change the width and height in the given code. To stop autoplay video change autoplay=false.

Sign In or Sign Up now to post a comment!
All Comments (0)
No comments receieved yet, Be first to add comment
Loading...

Feature Videos

Videos Being Watched

Loading...

Other Links

Loading...

You may also likeFollow Us

We Collect Personal Information On This site.

© 2015. mrpopat.in All rights reserved.
Translate Page To Your Favourite Language